Dyrektywa unijna o delegowaniu pracownikow

Unijna dyrektywa Atex określa podstawowe wymagania, które pragną istnieć osiągnięte przez każde produkty, które są przeznaczone do używania w okolicach zagrożonych wybuchem. Normy powiązane funkcjonalnie z zasadą określają szczegółowe wymagania. W ramach wewnętrznych regulacji, umieszczanych w danych krajach członkowskich organizowane są wymagania, jakie nie są precyzowane ani przez dyrektywę, ani przez normy wewnętrzne. Wewnętrzne regulacje nie potrafią być sprzeczne z przepisami dyrektywny, ani nie może docierać do zaostrzenia wymagań narzuconych przez dyrektywę.

dissolverDisolwer stacjonarny (dla dużych partii produkcyjnych) - Dissolver MasterMix GRUPA WOLFF

Dyrektywa Atex została zawarta w utrzymanie, aby maksymalnie zmniejszyć ryzyko, jakie jest zespolone z wykorzystaniem dowolnego efektu w rozmiarach, w jakich może być atmosfera grożąca wybuchem. Producent ponosi całkowitą odpowiedzialność za określanie, czy dany produkt podlega ocenie zgodności z umowami atex także za dostosowanie danego materiału do ostatnich zasad. Atest atex jest reklamowany w wypadku produktów, które spotykają się w przestrzeni zagrożenia wybuchem. Strefa zagrożenia wybuchem jest toż przestrzeń, gdzie przygotowuje się, użytkuje lub przechowuje substancje, które w związaniu z powietrzem mogą wytworzyć mieszaniny wybuchowe. W szczególności do szkoły takich substancji kwalifikuje się: ciecze, gazy, pyły i włókna łatwopalne. Mogą to żyć np. benzyny, alkohole, wodór, acetylen, pył węglowy, pył drzewny, pył cynkowy. Do wybuchu myśli w sukcesie, kiedy duża porcja energii wynikająca z efektywnego źródła zapłonu trafia do atmosfery wybuchowej. Po zainicjowaniu pożaru dociera do wybuchu, który stanowi duże ryzyko dla utrzymania a zdrowia ludzkiego.