Kasy fiskalne 1 marzec 2015

Na terytorium Europy dochodzi rocznie do przynajmniej dwóch tysięcy eksplozji substancji łatwopalnych, pyłów i gazów, które idą do dewastacji maszynerii, uszkodzeń mebla i domów, natomiast nie rzadko oraz do utraty dobrego życia. Do wybuchu może doprowadzić powstanie atmosfery wybuchowej, będącej następstwem sytuacji, gdy mieszanina powietrza, gazów palnych, par bądź miałów jest realizowana, robiona i gromadzona w obecności tlenu. Największe ryzyko atmosferą wybuchową zachodzi zwykle w sklepach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, stacjach uzdatniania wody oraz portach morskich i na lotniskach. Dyrektywa ATEX powstała jako dobrowolna reguła dla sprzętu oferowanego w Grupie Europejskiej, a wykorzystywanego w towarzystwu wrażliwym na niebezpieczeństwo eksplozji. Od chwile wejścia w działanie dyrektywy ATEX całe tego pokroju urządzenia muszą być certyfikat ATEX zaś być poparte odpowiednim symbolem. Omawiana dyrektywa ATEX 94/9/EC nakazuje producentom obowiązek dostarczania sprzętu elektrycznego do użytkowania w potencjalnie zagrożonej wybuchem sferze wyłącznie opatrzonych odpowiednim certyfikatem. Pracowników ma natomiast dyrektywa ATEX 99/92/EC określająca wymogi poprawy BHP osób dokonujących w centrum narażonym na eksplozję. Sama dyrektywa ATEX 94/9/WE jest przystosowywana do sprzętów będących inne źródło zapłonu, bo w ich sukcesie jest możliwość wyładowania elektrycznego, powstania elektryczności stałej oraz wyższych temperatur. Choć dyrektywa ATEX jest poważnym rozporządzeniem, to wśród korzyści wypływających z zajęcia się temu przepisowi można wymienić:

zagwarantowanie bezpieczeństwa stanowiska pracy dla zatrudnionych w domach przemysłowych, ograniczenie strat ekonomicznych powstałych wskutek ewentualnych awarii lub przestojów w produkcji, zapewnienie wymaganej jakości narzędzi do zakupu handlowego na terenie Unii Europejskiej, koordynacja służb bezpieczeństwa i higieny rzeczy oraz osób odpowiedzialnych.