Obowiazki pracodawcy wobec zus w firmie jednoosobowej

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 8 lipca 2010r. w kwestii minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa oraz higieny pracy, powiązanych z opcją zajścia w tłu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z dn. 30 lipca 2010 r.) każdy właściciel, w jakiego zakładzie wykorzystywane są technologie grożące powstaniem zagrożenia wybuchowego, odpowiedzialny jest do utworzenia odpowiedniego dokumentu, o którym mowa w tekście prawnym.

Explosion protection documents to tekst zabezpieczenia przed wybuchem (w skrócie DZPW) ściśle reguluje zasady grania w warunkach atmosfery potencjalnie niebezpiecznej oraz pobiera na pracodawcę szereg obowiązków, których pragnie spełnić, by zmniejszyć ryzyko zapłonu i eksplozji. Pracodawca jest zobowiązany do: - zapobiegania przygotowywaniu się atmosfery zagrożonej wybuchem, - zapobiegania powstaniu zapłonu w ww. atmosferze, - ograniczenia negatywnych skutków ewentualnego wybuchu, aby zapewnić ochronę istnienia oraz zdrowia pracowników.

Pan musi zapewnić i przeznaczyć środki zabezpieczeń. Dokument zabezpieczenia przed wybuchem musi mieć opis systematycznej kontroli środków bezpieczeństwa, terminy dokonywanych konserwacji urządzeń, ocenę ryzyka wystąpienia wybuchu, prawdopodobieństwo źródeł zapłonu, rodzaje stosowanych metody, instalacji, substancji stanowiących potencjalne źródło, szacunkowe skutki ewentualnej eksplozji. Ponadto chodzi w tłu pracy wydzielić odpowiednie powierzchni w dziedziny zagrożenia szybkiego i określić stopień prawdopodobieństwa spotkania w nich eksplozji. Pracodawca jest zobligowany do zapewnienia minimalnych środków bezpieczeństwa opisanych w zdecydowaniu. Dokument powinien stanowić stworzony przed udostępnieniem pracownikowi zagrożonego stanowiska pracy. Niebezpieczne stanowiska winnym stanowić właściwie oznakowane za pomocą żółtego trójkątnego znaku z czarnym otoczeniem i czarnego napisu EX umieszczonego pośrodku. W DZPW pracodawca zobowiązuje się do dania ewakuacji w sprawie, gdy dołączy do zagrożenia.