Ochrona srodowiska i zasobow naturalnych wskazowki dla autorow

Zagadnienia bezpieczeństwa oraz pomocy funkcji w sektorze są głównie związane z ochroną środowiska naturalnego. Spróbujmy zatem przybliżyć jak UE unormowała przepisy związane z  bezpieczeństwem przemysłowym na platformie studium przypadku -  atex case studies.

Ze powodu na fakt, że znaczna grupę maszyn, a dodatkowo narzędzi jest dedykowana do budowania ról w kopalniach węgla kamiennego, w jakich potrafi spotkać zagrożenie wybuchem metanu i pyłu węglowego, w konkretnej rzeczy omówiono dyrektywę 94/9/WE, która wiąże się do ostatnich zagrożeń.

W marcu 1994 roku Parlament Europejski, a dodatkowo Rada przyjęły dyrektywę tzw. nowego rozwiązania 94/9/WE w kwestii unormowania przepisów prawnych krajów członkowskich dotyczących urządzeń i systemów ochronnych, które są oddane do gruncie w atmosferze potencjalnego zagrożenia wybuchem, która jest nazywana dyrektywą atex.  Realizując zapisy artykułu 100a Traktatu Rzymskiego podstawowym celem tej dyrektywy jest zapewnienie bezproblemowego przepływu towarów, jakie dadzą wielki stopień ochrony przeciwwybuchowej. Jednakże owa dyrektywa nie była pierwszym krokiem z działu harmonizacji ochrony przeciwwybuchowej w Unii Europejskiej. Z niemal dwudziestu lat wszyscy musieli zaadaptować się do kilku zasad tzw. starego podejścia dotyczącego wolnego handlu towarami ujętymi właśnie w dyrektywie ATEX.

Dyrektywa 94/9/WE była wcielona w utrzymanie od 1 lipca 2003 r., zastępując dyrektywy podejścia starego 76/117/EWG i 79/196/EWG, dotyczące urządzeń elektrycznych, które są przeznaczone do gruntu w powierzchniach, jakie są zagrożone atakiem na wielkości oraz dyrektywę 82/130/EWG, która mówi urządzeń elektrycznych danych do grania w okolicach zagrożonych wybuchem we pomieszczeniu kopalń gazowych. Procedury oceny zgodzie na platformie starego podejścia, były uzależnione tylko z narzędziami elektrycznymi, jakie musiały wykonać wszystkie dokładnie sprecyzowane wymagania bezpieczeństwa. Badania wykazały, że dania elektryczne stanowią źródło zapłonu ale w połowie przypadków. W związku spośród ostatnim, zaznaczane w dyrektywach starego podejścia zagrożeń jedynie natury elektrycznej jest niemało wystarczające do kupienia głębokiego poziomu ochrony, jaki stanowi proszony przez rozporządzenie 100a Traktatu Rzymskiego.