Zawod tlumacz

Zapewne najbardziej modnym błędnym przekonaniem dotyczącym pracy tłumacza jest to, że może istnieje dosłowne tłumaczenie między dwoma dowolnymi językami, co robi przekład procesem spokojnym i nieomal automatycznym. Niestety, realia pokazują się wręcz przeciwnie, zaś procedura tłumaczenia praktycznie zawsze obfituje także w niepewności, jak jeszcze często jest zjawisko nieumyślnego mieszania idiomów oraz rodzajów użycia obu języków. Wielu młodych w własnych zawodzie tłumaczy idzie z błędnego założenia, iż ich praca zaliczana jest do grupy nauk ścisłych i niesłusznie zakładają, że stoją bezpośrednie związki między określonymi nastrojami i zwrotami w dalekich językach. Dodatkowym nieporozumieniem jest trwanie, iż są niezmienne formy tłumaczenia, które można powielać jak w kryptografii.

Praca tłumacza wcale nie polega jedynie na bezrefleksyjnym kodowaniem i dekodowaniem pomiędzy językiem źródłowym a docelowym przy wykorzystaniu słownika jako pomocy naukowej, albowiem działanie autora przekładów w niczym nie przypomina funkcjonowania translatora. Miewamy niekiedy do czynienia z tłumaczeniami maszynowymi (zwanymi też tłumaczeniami automatycznymi bądź komputerowymi), czyli tekstami przetłumaczonymi automatycznie przez program komputerowy. Choć technologia translatorów zawsze jest modernizowania i implementowane są nowoczesne rozwiązania, to tłumaczenie maszynowe nadal nie reprezentują satysfakcjonującego poziomu. Niemniej jednak, coraz częściej podawane jest ograniczone oprogramowanie wspierające tłumaczenie (ang. computer-assisted translation – CAT), które usprawnia proces wykonywania przekładu przez tłumaczy.

optima szkoleniaPOLKAS organizatorem szkoleń indywidualnych | Systemy ERP | POLKAS

O specjalistów w konkretnych miastach jak Warszawa nie trudno, chociaż rozumienie to miejsce skomplikowane, które pragnie od autora przekładu dużej wiedzy, dużego zainteresowania oraz przygotowania merytorycznego. Między poddawanymi tłumaczeniu językami istnieją wszak różnice stylistyczne oraz interpunkcyjne, które dodatkowo komplikują procedurę przekładu. Wśród problemów językowych, na jakie znajduje tłumacz angielskiego wybiera się zjawisko tzw. interferencji językowej, czyli nieświadome łączenie cech języka podstawowego i docelowego w charakterach pozornie podobnie (np. angielski przymiotnik pathetic nie oznacza patetyczny, tylko żałosny). Czasem wyrazy pochodzące z innych języków brzmią prawie jednakowo, tylko ich stanowienia oddają się zupełnie inne, dlatego tłumacz pragnie być wykwalifikowany nie tylko pod względem lingwistycznym, lecz jeszcze pod kątem znajomości dorobku kulturowego użytkowników określonej mowy.